Шухов Иван Петрович

19 июня 2012 - Администратор

 Шухов Иван Петрович
(06.08.1906 - 30.04.1977 г.)

   Преснов (қазіргі Жамбыл) ауданының Пресновка селосында көп балалы жанұяда дүниеге келген. 1914-1927 жж. Преснов бастауыш мектебінде, Петропавл педагогикалық техникумында, Омбы жұмысшылар факультетінде (1926), В.Брюсов атындағы Жоғары әдебиет институтында оқыған (1927).
Шухов И.П. – жазушы, аудармашы, Халықтар достығы орденімен (1976), екі Еңбек Қызыл ту орденімен және медальдармен марапатталған, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1977).
  1928-1934 жж. - "Рабочий путь" (Омбы), "Красная Башкирия" (Уфа), "Волжская коммуна" (Самара), "Советская Сибирь" (Новосибирск), «Сельскохозяйственный работник» (Мәскеу) газеттерінде әдеби қызметкер.
1941-1943 жж. – "Ударник" (Преснов ауданы), 1957-1974 жж.- «Литературный Казахстан» альманағының, "Простор" журналының редакторы.

   Мерзімді басылымның бірінші жарияланымдарында (1926 жылдан) Шухов Қазақстанға қоныс аударып, өткір әлеуметтік-экономикалық проблемаларға тап болған қоныс аударушылардың тағдырына қызығушылық танытты ( «Ненависть» романы, 1931).
   «Горькая линия» романында (1931) қазақ ауылдарының және орыс казактарының революциялық сана-сезімдерінің өсуі туралы айтылған.
1935 жылы "Октябрь" журналында "Родина" романы жарық көрді, экранға "Вражьи тропы" кинофильмі ("Ненависть" романы бойынша) шықты, 1940 жылы "Действующая армия" романы басылды. Соғыс жылдары одақ және қазақстан баспа беттерінде И.Шуховтың майдан очерктері мен мақалалары және оның "Письма сибирским казакам" ("Дым Отечества") атты еңбектері жарияланады. 1950-1970 жж. Мәскеуде, Алматыда, Новосибирскіде Шуховтың «Облик дня», «Покорители целины», «Золотое дно», «Степные будни», «Дни и ночи Америки», «Избранное», «Родина и чужбина», «Пресновские страницы» атты кітаптары шығады.
  М.Әуезовтың "Бүркітші" әңгімесін, С.Мұқановтың "Ботагөз", "Өмір мектебі" романдарын, "Менің майдандас достарым" жорық дәптерін, М.Иманжановтың "Алғашқы айлар" повесін орыс тіліне аударды.

Естелік орындар


 Алматы қаласында көше мен мектеп
 Петропавл қаласында орталық қалалық кітапхана және №4 орта мектеп жанында бюсті орнатылған көше
 Пресновка селосында орта мектеп Шухов есімімен аталады
 Жазушының туған жерінде Мұражай-үйі бар.

Библиография
Автордың шығармалары


Шухов Иван Петрович. Собрание сочинений: В 5 т. / Сост., подгот. текста и примеч. Ильи Шухова: Вступ. ст. А.Устинова.- А.: Жазушы, 1981- - Т.1: Горькая линия: Роман.- 1981.- 478 с.
Шухов Иван Петрович. Собрание сочинений: В 5 т. / Сост., подгот. текста и примеч. Ильи Шухова: Вступ. ст. А.Устинова.- А.: Жазушы, 1981- - Т.2: Ненависть: Роман.- 1981.- 592 с.: с портр.- Библиогр.: с. 589-591.
Шухов Иван Петрович. Собрание сочинений: в 5 т. / [сост., подгот. текста и примеч. Ильи Шухова: вступ. ст. А.Устинова].- А.: Жазушы, 1981- - Т.3: Пресновские страницы: повести; Рассказы; Стихотворения; Пьесы.- 1982.- 423 с.
Шухов Иван Петрович. Собрание сочинений: В 5 т.- А.: Жазушы, 1981- - Т.4- 1982.- 431 с.: портр.- Содерж.: Главы из романов: Родина; Действующая армия; Метель; Дни и ночи Америки: Записки писателя: Дыхание Адриатики.
Шухов Иван Петрович. Собрание сочинений: В 5 т. / Сост., подгот. текста и примеч. Ильи Шухова.- А.: Жазушы, 1981- - Т.5: Очерки. Воспоминания. Статьи, выступления, заметки, наброски. Письма- 1983.- 718 с.: портр.- Алф. указ. произведений И.П.Шухова: с. 711-714.
Шухов Иван Петрович. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подгот. текста И. Шухова; Вступ. ст. А. Устинова.- М.: Худож. лит., 1990 - Т.1: Горькая линия: Роман; Пресновские страницы: Повести.- 604 с.: 1 л. портр.- Содерж.: Горькая линия: Роман; Пресновские страницы: Повести: Колокол; Трава в чистом поле; Отмерцавшие марева.
Шухов Иван Петрович. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подгот. текста И. Шухова; Вступ. ст. А. Устинова.- М.: Худож. лит., 1990 - Т.2: Ненависть: Роман.- 582 с.
Шухов Иван Петрович. Избранное в двух томах / [предисл. А.Устинова].- А.: Жазушы, 1975 - Т.1: Горькая линия: Роман.- 440 с.: с портр.
Шухов Иван Петрович. Избранное в двух томах / [предисл. А.Устинова].- А.: Жазушы, 1975 - Т.2: Ненависть: Роман.- 573 с.: с портр.
Шухов Иван Петрович. Избранное.- А.: Жазушы, 1996.- 640с.
Шухов Иван Петрович. Горькая линия: роман, повести и рассказы.- Астана: Аударма, 2009.- 768 с.-(Библиотека Казахской Литературы)
Шухов Иван Петрович. Дни и ночи Америки: Записки писателя.- А.: Казгослитиздат, 1960.- 216 с.
Шухов Иван Петрович. Дорога к дому: Повести и воспоминания / Ред. К. Молдагалиева.- А.: Жазушы, 1988.
Шухов Иван Петрович. Золотое дно / Ред. В. И. Поляков.- М.: Правда, 1957.- 284 с
Шухов Иван Петрович. Люблю и помню: Стихи и поэма / Ред. В. Чирков.- А.: Жазушы, 1984.- 152 с.
Шухов Иван Петрович. Облик дня.- М.: Гослитиздат, 1950.- 196 с.
Шухов Иван Петрович. Пресновские страницы: Повести.- А.: Жазушы, 2006.- 208 с.
Шухов Иван Петрович. Родина и чужбина: Повести, рассказы, очерки.- А.: Жазушы, 1968.- 289 с.
Шухов Иван Петрович. Степные будни: Очерки о людях степного края.- А.: Казгослиздат, 1958.- 180 с.

Өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиеттер


Воспоминания об Иване Шухове: [сборник] / [сост. ВК. Ермаченков, И.И. Шухов].- А.: Жазушы, 1979.- 476 с.: ил., 20 л. Ил
Шухов Илья. Дорога к дому: Повесть и воспоминания.- Алма-Ата: Жазушы, 1988
Щукин В. Чудо певчего слова: К 100-летию И.П.Шухова// Неделя СК.- 2006.- 14 июля.- С.5
Ысқақова А. Жерлес жазушыға құрмет: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-9 тамыз.-1, 6 б.
Шухов И.П. Сабит Муканов - Иван Шухов: дороги, годы , книги..: Воспоминания// Простор.- 1998.-N4.-С.73-80
Шухов И. Степи казахской русский сокол// Неделя СК.- 2010.- 22 января.-С.6
Шухов И. По сыновнему долгу: Отрывок из повести - эссе "Годы без отца, или размышления на перепутье"// Сев. Казахстан.- 2006.- 21 июля.- С.5
Шухов И. Жизнестойкое слово: Выход книг Шухова И. в серии "Сибириада"// Нива.- 2011.- №5.-С.127
Шухов И. Годы без отца, или Размышления на перепутье: Документальная повесть - эссе// Нива.- 2006.- № 6 .- С.69-110
Шухов И. В кривом зеркале энциклопедии: Энциклопедия "Русские писатели 20 в."// Нива.- 2008.- №4.-С.145
Шестериков В. Сөз шуағы: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-3 б.
Шестериков В. С нас и спрос... Заметки с Шуховских чтений в СКО// Казахстанская правда.- 1990.- 26 августа
Шестериков В. "...Люблю этот край сыновьей любовью": [к 80-летию И.П.Шухова, репортаж об открытии дома - музея И.П.Шухова]// Простор.- 1986.- №12.-С.184-186.
Шестериков В. Из цикла "Приишимские хроники": 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Нива.- 2006.- № 11.-С.87-97
Шестериков В. И благословил на муки вечные в поисках слова: И.П. Шухов// Северный Казахстан.- 2006.- 4 авг.- С.
Шестериков В. Вокруг Шухова// Сев. Казахстан.- 2006.- 30 июня. - С.5
Шестериков В. В роли "главного": Из цикла "Приишимские хроники". И.П.Шухов// Провинция.- 2006.- №3.-С.43-53
Шестериков В. Взмах крыла лебединого: [О творчестве И.Шухова]// Ленинское знамя.- 1984.- 18 марта
Шестериков В. Благовест Шуховского слова: [К 90-летию видного казахстанского писателя И.П. Шухова]// Северный Казахстан.- 1996.- 9 августа
Шәкенова Р. Жазушы рухы асқақтайды: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-17 шілде.-1 б.
Шашкова Любовь. Писатель из детства: [Письмо с родины И. П. Шухова от Жениса Жакии]// Казахстанская правда.- 2011.- 15 ноября.-С.11
Шашкова Л. Вспоминая Ивана Петровича Шухова// Простор.- 2006.- №8.-С.118
Шашкова Л. Вспоминая Ивана Петровича Шухова: 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Казахстанская правда.- 2006.-4 августа.-С.4
Чернышева Е. Моим был каждый стебелек полыни: 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Экспресс К.- 2006.- 8 августа.-С.6
Физов А. Ұмытылмас үш кездесу: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-17 шілде.-6 б.
Хамзин М. Шухов: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл)// Егемен Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-4 б.
Тұяқова Ф. Шухов шұғыласы: (СҚМУ ұйымдастырылған И. Шуховтың 100 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция туралы)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-22 мамыр.-6 б.
Тұяқова Ф. Мерейтой - туған жерінде: (И. Шуховтың 100 жылдығы)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-2 тамыз.-1 б.
Токатова Людмила Ербулатовна. Текстологический аспект исследования прозы Ивана Шухова: Автореферат: 10.01.08.- А.: [б. и.], 2007.- 29 с.
Строкина Л. О ком звонят колокола Ивана Шухова: К 100-летию И.П.Шухова// Неделя СК.- 2006.-4 августа.-С.3
Санбаев С. Творчество, востребованное временем: О творческом пути И.П.Шухова// Казахстанская правда.- 2004.-4 февраля.-С.4
Рязанская Е. Я красивых таких не видел..: Дружба Шуховых и Есениных// Известия.- 2005.-18 ноября.-С.6
Рафальская Л.Г. Поэтический мир Ивана Шухова: Урок преподавателя СШ №1 г. Петропавловска// Рус. яз. и лит. в каз. шк.- 2006.- № 3.-С.43 – 45
Расули Т. Искусство рисовать словом: И.П. Шухов// Сев. Казахстан.- 2006.- 14 июля.- С.5
Пресняков С. Неслучайное совпадение: К юбилею И.П. Шухова// Сев. Казахстан.- 2006.- 28 июля. - С.5
Попов Ю. Иван Шухов и Алимхан Ермеков// Простор.- 2011.- №3.-С.187 Попов Ю. Иван Шухов и Алимхан Ермеков// Простор.- 2011.- №3.-С.187
Пискунова Ю. "Песня отчая, простая": И. Шухов - автор песни "Позарастали стежки-дорожки"// Сев. Казахстан.- 2006 .- 20 марта.- С.3
Омаров Қ. Қарапайымдылығы қайран қалдырды: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-19 шілде.-6 б.
Мырзалинова А. Тани түссең - тұнған ғылыми тақырыптар: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-7 тамыз.-6 б.
Муканова Г. Упоенье делом своей жизни: 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Нива.- 2006.- № 11.-С.81-86
Муканов К. Птенцы одного гнезда: Г. Мусрепов, С. Муканов и И. Шухов// Сев. Казахстан.- 2006.- 19 мая.-С.5
Мерцалов В. Под сенью кленов вековых: Музей И.Шухова в Пресновке// Казахстанская правда.- 2005.-10 ноября.-С.6
Мерцалов В. И вот он вернулся: 100-летие Шухова на североказахстанской земле// Казахстанская правда.- 2006.-10 августа.-С.4
Мансұров Т. Туған өлкенің жыршысы: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-1 б.
Мансуров Т.А. Певец родного края: 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Северный Казахстан.- 2006.- 4 авг.- С.1-2
Лукьянченко В. В память о земляке: [шуховские чтения]// Северный Казахстан.- 2009.- 17 августа. - С.3
Қаратаев М. Өшпес мұра қалдырған: (И. Шуховтың 100 жылдығы)// Қызылжар нұры.- 2006.-28 шілде.-4 б.

Қаратаев, М. Туған жер түлегі /М. Қаратаев //Бетбұрыс белестері.- Алматы, 2005.- Б. 59-64
Қанғожин М. Тамыры терең достық: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-12 б.
Қадыров Ж. Өз дәуірінің айнасы: (И. Шуховтың 100 жылдығы)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-26 шілде.-6 б.
Кашина Л. Колокол на мизинце Бога: И.П.Шухов// Простор.- 2002.-N6.-С.30
Кашина Л. Колокол на мизинце Бога: Шухов И.П.// Простор.- 2003.-N6.-С.30-38 Касьяненко Н. О Шухове: [Литературная гостиная] / Н.Касьяненко, Н.Конюша// Внеклассная работа в школе.- 2006.- №11.-С41-43
Кангожин М. Глубокие корни: К юбилею И.П. Шухова// Сев. Казахстан.- 2006.- 7 июля. -С.5
Зейнел-Ғабиқызы М. Талантына тәнтімін: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-7 тамыз.-6 б.
Жакин Ж. Снежная крепость: [Воспоминания об И. П. Шухове]// Северный Казахстан.- 2011.- 6 августа.-С.5

Есқали Ө. Даңқты жазушы: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл)// Егемен Қазақстан.- 2006.-9 тамыз.-4 б.
Ермуканов М. Талант земли жемчужных озер: К 100-летию И.П.Шухова// Панорама недели.- 2006.- 11 августа
Ермуканов М. Русский сын земли казахской (на родине Ивана Шухова отметили его столетие)// Central Asia Monitor.- 2006.-11августа
Дроздецкий Н. Еще одна пресновская страница: 100 лет со дня рождения И.П.Шухова// Нива.- 2006.- № 11.-С.77-80
Дроздецкий Н. В степи его сердце: [К 100-летию И.Шухова]// Мағжан.- 2007.- №1.-С.80-82
Джолдасбекова Б. Русская эпическая проза Казахстана 20-30-х гг: Шухов И// Мысль.- 2005.-N2.-С.62
Герт Ю. "Нас не забудут в новых временах!": К шуховским чтениям// Музы Приишимья.- 1989.- август-сентябрь.-С.4-5
Варшавская Л. У истории на ветру: К юбилею И.П.Шухова// Провинция.- 2006.-№2.-С.21
Варшавская Л. Иван Шухов-у истории на ветру// Известия.- 2004.-25 сентября.-С.9
Бессмельцев Ю. Писатель из края жемчужных озер: Конференция "Время и эпоха в зеркале литературного наследия Ивана Шухова"// Страна и мир.- 2006.- 9июня.-С.14
Бадиков В. Перечитывая Ивана Шухова (к 100-летию со дня рождения писателя)// Central Asia Monitor.- 2006.-18 августа
Әкімжанов З. Қайсар қаламгер, қайраткер: (И. Шуховтың 100 жылдығы)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-2 тамыз.-3 б.
Әбжан А. Ізгілік, игілік, бірлік ( И. Шуховтың Петропавл қаласында өткен 90 ж. мерейтойы туралы) // Егемен Қазақстан.-1996.-4 қыркүйек.
Әбілқайыров Ә. Жазушыға арналған жарыстар: (И. Шуховтың 100 жылдығы. Мерекелік салтанат.)// Sport & KS.- 2006.-22 тмыз.-7 б.
Афанасьев П. Неизвестный Шухов: к 104-летию со дня рождения Шухова// Неделя СК.- 2010.- 30 июля.-С.7
Афанасьев П. Казахстанский Твардовский: неизвестный Шухов// Квартал.- 2010.- №30.-С.13
Халық сүйген қаламгер: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-3 б.
Слово Шухова: 98 лет со дня рождения.// Северный Казахстан.- 2004.-6 августа.-С.2.
Родная земля: Сборник повестей, рассказов, очерков писателей Казахстана.- Алма-Ата: Казахское Государственное издательство художественной литера, 1946.- 161 с.
Пресновские страницы-2011: [Шуховские чтения на родине писателя]// Северный Казахстан.- 2011.- 6 августа.-С.5
Память о нем жива (Шухов И.)// Известия - Казахстан.- 2006.- 1 сентября
О певце простора "пропели"вдохновенно: Научно-практическая конференция "Певец простора", посвящ.И.П.Шухову// Добрый вечер.- 2006.-4 августа.-С.2
Листая "пресновские" страницы: [в ЦБ Жамбылского района проведена литературно-музыкальная конференция, посвященная Шухову]// Северный Казахстан.- 2009.- 14 августа. - С.9
К 100-летию Шухова: В СКГУ прошла республиканская научно-практическая конференция// Добрый вечер.- 2006.- 19 мая.- С.3
Иван Шуховқа деген сүйіспеншілік пен ризашылық сезім ( Алматы қ. М. Лермонтов атындағы мемл. орыс драма театрында өткен жазушы И. Шуховтың 90ж. меретойына арналған салтанатты мәселесі туралы) // Егемен Қазақстан.-1996.-10 қыркүйек.
Иван Шухов. Современники и земляки о жизни и творчестве писателя / [сост. Ж. Сулейменов].- М.: Воскресенье, 2006
Иван Петрович Шухов: Указатель.- Алматы: Мерей, 1993.- 100 с.
Иә, ол біздің жерлесіміз: (И. Шуховтың туғанына 100 жыл. Облыс әкімінің орынбасары М. Мырзалинмен сұхбат)/сұхбаттасқан Есқали Ө.// Егемен Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-4 б.
И.П. Шуховтың мұражай үйі=Дом - музей И.П. Шухова.- Петропавловск, 2006.- 30 бет.,сурет.
Еще одна Пресновская страница: Празднование 100-летия со дня рождения И. П. Шухова// Сев.Казахстан.- 2006. - 09.08. - с. 1, 2
Дала деп соққан жүрегі: (И. Шуховтың туғанына - 100 жыл)// Солтүстік Қазақстан.- 2006.-4 тамыз.-2 б.
Воспоминания об Иване Шухове: [сборник] / [сост. ВК. Ермаченков, И.И. Шухов].- А.: Жазушы, 1979.- 476 с.: ил., 20 л. ил.
Автору "Пресновских страниц": К 100-летию И.Шухова// Литературная газета.- 2006.- №39-40

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий